X

תקנון קונפליקטמבוא

מערכת קונפליקט ("קונפליקט") היא מערכת אוטומטית אשר מציעה למשתמשים שלה פתרון יחודי לניהול וישוב סכסוכים בין שני צדדים ("השירות").

תנאי השימוש שלהלן ("התנאים") חלים על השימוש באתר האינטרנט www.conflict.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, בין אם פתחת חשבון באתר ובין אם לאו, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר, תכניו ושירותיו.

במידה והינך פועל מטעם חברה, אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך הסמכות לחייב את החברה והסכמתך משמשת כהסכמת החברה לתנאים אלו. במקרה זה "אתה" ו"שלך" יתייחס ויחול על החברה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מושגים

"תוכן האתר" או "תכני האתר" - מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) וכל כל תוכן של חברים.

"חבר/ים" - מי שהשלים את הליך הרישום כנדרש, ויצר חשבון במערכת כמתואר בסעיף 6 להלן. "תוכן של חברים" – כל תוכן אשר חבר מוסיף, מעלה, מגיש או מעביר דרך שירותי האתר. "מנגנון הפשרה המהירה" - מנגנון ייחודי אשר מבוסס על מספר אלגוריתמים המאפשר לשני צדדים המסוכסכים בניהם להגיע לפתרון, והכל בדרכי נועם, באופן יעיל ומהיר ללא ערכאות משפטיות.

שינויים באתר והפסקת השירות

קונפליקט שומרת על זכותה לשנות או להפסיק את הגישה לאתר, שירותיו ותנאים אלו, בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. לאחר הפסקה כאמור קונפליקט תשמור על תכני האתר למשך זמן סביר ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו ללא כל גיבוי וללא כל הודעה נוספת על כך. קונפליקט שומרת על זכותה לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים לפי החלטה וכן לשנות היבטים אחרים באתר ללא צורך בהודעה מראש. שינויים אלו עלולים לגרום תחילה לתקלות ו\או אי נוחות, קונפליקט אינה אחראית לכל תביעה, טענה ו\או דרישה בגין שינויים כאמור ו\או תקלות שנגרמו כתוצאה משינויים אלו.
במקרה של שינוי תנאים אלו, אנו נפרסם עדכון בדבר השינוי באתר או נספק לך התראה בדבר השינוי. בנוסף, נעדכן את "תאריך העדכון האחרון" בראשית עמוד זה. המשך השימוש באתר ו\או שירותיו לאחר העדכון בדבר השינויים מהווה הסכמה לתנאי השימוש החדשים. במידה ואינך מסכים לתנאים החדשים, עליך לחדול מכל פעילות באתר.

הגבלת גיל

האתר ושירותיו מכוונים לגילאי 18 ומעלה בלבד. כל כניסה ו\או שימוש באתר ו\או בשירותיו למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה בהחלט. בכניסה לאתר ו\או שימוש בשירותיו הנך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים.

השימוש בקונפליקט

מערכת קונפליקט מציעה לחברים את מנגנון הפשרה המהירה, על מנת למצוא פתרון לסכסוך קיים בין שני צדדים, בדרכי נועם ותוך שמירה על האינטרסים האישיים של כל צד. חבר המעוניין לנסות ולפתור את הסכסוך בינו לבין צד אחר באמצעות מערכת קונפליקט מוזמן לפתוח מחלוקת בקונפליקט. עם יצירת התיק המערכת תפנה אל הצד האחר בסכסוך, בהתאם לפרטים שתספק לקונפליקט במועד פתיחת התיק והליך ההרשמה, ותזמין אותו להיכנס לזירה. אם יבחר הצד האחר לפתוח גם הוא תיק במערכת ולהגיש תגובה מטעמו, יהיה באפשרות הצדדים לנסות ולפתור את הסכסוך באמצעות מנגנון הפשרה המהירה.
האתר והשירותים הכלולים בו מספקים עבורך פלטפורמה לפתרון הסכסוך באמצעות מענה מקוון, מהיר, זול ויעיל. ההחלטה להשתמש בשירותים של מערכת קונפליקט ו/או לקבל את הפתרון שהציעה המערכת הינה של כל חבר באופן עצמאי ולפי שיקול דעתו. בכל שלב רשאי כל חבר להסכים להצעה שניתנת לו ע"י המערכת ולהתקדם לעבר פתרון הסכסוך במסגרת מנגנון הפשרה המהירה או לסרב להצעה שניתנת לו ולסיים את השירות. האתר אינו צד לסכסוך בין החברים ואינו משפיע בשום צורה על החלטות החברים. מערכת קונפליקט אינה מתחייבת כי כל הסכסוכים יפתרו באמצעות האתר ושירותיו. הנך מאשר כי האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום מקרה לטענות החברים ו/או לכל תוכן של החברים ו/או לכל נזק שיגרם למי מהחברים כתוצאה מהסכמה או סירוב לקבלת הפתרון על פי מנגנון הפשרה המהירה. השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית.

הרשמה לאתר

על מנת לעשות שימוש בתכנים ובשירותים של האתר, להעלות תוכן של חברים ולהשתמש במנגנון הפשרה המהירה, עליך להירשם לאתר על ידי יצירת חשבון ("החשבון"). עם יצירת החשבון תחשב חבר במערכת קונפליקט. הנך מתחייב בזאת לספק למערכת, בכל עת, מידע מדויק, מלא ועדכני, ולהשלים את כל המידע הנדרש לצורך ההרשמה וכן לעדכן את המידע מעת לעת, ככל שידרש. הזנת פרטים שגויים למערכת עשויה למנוע את גישתך לשירות ותוכן האתר. קונפליקט שומרת על זכותה להשהות ו\או לסגור את חשבונך במידה והמידע ו\או התוכן שסיפקת בתהליך ההרשמה או לאחריו אינו נכון, עדכני או מלא. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סיסמתך, הינך מאשר בזאת כי לא תחשוף ו\או תגלה את סיסמתך לצדדים שלישיים והינך אחראי בלעדית לכל פעולה שתתבצע תחת חשבונך, בין אם אישרת אותה, אם לאו. מומלץ להחליף את סיסמתך מעת לעת על מנת לשמור על סודיות ולמנוע שימוש לרעה בשם המשתמש שלך. אתה מתחייב בזאת להודיע לקונפליקט באופן מיידי במקרה של חשש לשימוש לא מאושר בחשבונך.

תשלום עבור שירותים

השימוש בקונפליקט הינו בתשלום. במידה ואתה מחליט להשתמש בשירותים שבאתר, אתה מאשר לקונפליקט ו\או לצד שלישי מטעמה לחייב את אמצעי התשלום שסיפקת בסכום המבוקש לצורך השירות.

פרטיות

קונפליקט מכבדת את הפרטיות של חבריה ושומרת עליה. לשם קבלת מידע בנושא שמירה על הפרטיות אנא ראה את מדיניות הפרטיות של קונפליקט בכתובת:www.conflict.co.il/pageinfo.html?policy

זכויות בעלות וקנין רוחני

האתר, שירותיו והתכנים הכלולים בו (למעט תוכן של חברים) מוגנים באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל דין. אתה מאשר בזאת כי הינך מודע כי האתר, שירותיו וכל תכניו הינם רכושה הבלעדי של קונפליקט ו\או של צד שלישי אשר הרשה לקונפליקט להשתמש בהם. אתה מתחייב שלא להעתיק, להסיר, להפיץ, לשנות, לטשטש, להעביר או להציג בפומבי ו/או בכל רשת, למכור או להשכיר, לעבד, ליצור נגזרות ו/או לעשות כל שימוש באילו מזכויות היוצרים, סימני המסחר המצויים באתר, שירותיו ו\או תכניו ו\או כל חלק מהנ"ל בין באמצעותך ובין באמצעות ו\או בשיתוף צד שלישי בכל דרך ו\או אמצעי לרבות אמצעים אלקטרוניים, אופטיים, מכאניים, צילום והקלטה, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מקונפליקט ו\או מבעלי הזכויות האחרים בנ"ל. כל הסימנים המסחריים, סימני שירות, לוגו, שמות מסחריים וכל סממן קנייני אחר של קונפליקט הינם קניין של קונפליקט ואין לעשות בהם כל שימוש לרבות הפצה, העתקה או שימוש בפומבי בין על ידך ובין על ידי ו\או באמצעות ו\או שיתוף צד שלישי ללא הסכמה מפורשת של קונפליקט בכתב ומראש.
סימני המסחר ו\או המודעות של מפרסמים באתר הינם קניינם הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתם המפורשת בכתב ומראש.
במידה ותקבל הסכמה כאמור, הנך מתחייב להימנע מכל הסרה, מחיקה ו\או שיבוש של הודעה ו\או סימן בנוגע לזכויות קניין רוחני לרבות סימנים כגון: סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, אשר כלולים בתכנים בהם הורשה לך לעשות שימוש.
כאמור בפסקה 11, קונפליקט אינה טוענת לבעלות בתוכן של חברים אך כאשר אתה מוסר תוכן של חברים אתה מאשר את מסירתו לפרסום וכי אתה בעל הזכויות בו או בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בו והנך רשאי למסור אותו לפרסום. במסירת תוכן של חברים אתה מקנה לקונפליקט רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן וכלל עולמי לעשות כל שימוש בתוכן זה לפי שיקול דעתה הבלעדי של קונפליקט לרבות להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, לפרסם, לערוך, לתרגם ולעבד תכנים אלו, ובלבד שהכל לשם מתן השירות באתר.

רישיון מוגבל לשימוש במידע

בכפוף לעמידתך בתנאים אלו, קונפליקט מעניקה לך רישיון מוגבל, שאינו בלעדי, ואינו ניתן להעברה לצפות בכל תוכן של חברים שאליו הותרה גישתך, אך ורק במסגרת קבלת השירות. אינך רשאי להעניק רישיון משנה לצד שלישי בקשר לזכויות שהוענקו לך בסעיף זה. אתה מתחייב שלא להשתמש, להעתיק, לשנות, להתאים, ליצור יצירות נגזרות המבוססות על התוכן, להפיץ, למכור, להעביר, להציג בפומבי או לנצל אחרת את האתר, שירותיו או תכניו, למעט אם הותר לך במפורש בתקנון זה. למען הסר ספק, פרט למצוין בתנאים אלו, קונפליקט ו\או מורשה מטעמה, לא העניקו לך רישיונות או זכויות לשימוש בתוכן הכולל.

הענקת רישיון ע"י חבר

כחלק מאופן פעילות המערכת, כל חבר יהיה רשאי להעלות ולפרסם תכנים באתר. על ידי פרסום תוכן של חברים, דרך האתר ו\או שירותיו, אתה מעניק בזאת לקונפליקט, רישיון בלתי חוזר, עולמי, נצחי, בלתי הדיר, שאינו בלעדי, ניתן להעברה, חופשי מתמלוגים ועם הזכות להעניק רישיון משנה, להשתמש, להציג, להעתיק, להעביר רק באמצעות האתר ורק במסגרת סיפוק השירות באתר. קונפליקט אינה טוענת לזכויות בעלות בכל תוכן של חברים, ואין בתנאים אלה כדי להגביל זכותכם להשתמש בתוכן שפרסמתם כתוכן של חברים.
הנך אחראי בלעדית לכל תוכן של חברים שאתה מפרסם באתר. לפיכך הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי: (i) אתה הבעלים היחיד של כל תוכן של חברים שאתה מפרסם דרך האתר ו\או שירותיו, או שיש לך את כל הזכויות, רישיונות, ההסכמות ואישורים הנדרשים על מנת להעלות את התוכן ולהעניק לקונפליקט זכויות בתוכן זה; (ii) התוכן שתעלה לאתר ו\או השימוש של קונפליקט בתוכן זה, אינם מהווים הפרת פטנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות מוסריות או זכויות קניין רוחני אחרות, או זכויות פרסום או פרטיות, של צדדים שלישים או גורמים להפרה של כל חוק או תקנה רלוונטית.

איסורים כללים

הנך מסכים ומתחייב בזאת שלא לבצע אף אחד מהנ"ל: לפרסם, להעלות, לשלוח או להעביר כל תוכן שהוא: (i) פוגע, מפרש שלא כשורה או פוגע בפטנט של צד שלישי, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות מוסריות או זכויות קניין רוחני אחרות, לרבות זכויות פרסום או פרטיות; (ii) מפר, או מעודד התנהגות שתפר, כל חוק או תקנה רלוונטית או שיש בו להצמיח אחריות אזרחית ו\או פלילית; (iii) הוא הונאה, קרי, מטעה או שקרי ועלול להטעות משתמש ו\או חבר; (iv) הוא משמיץ, מגונה, פורנוגרפי, וולגרי או פוגעני; (v) מקדם אפליה, גזענות, שנאה, הטרדה, פגיעה או אפליה פסולה כנגד כל אדם או קבוצה לרבות לאור צבע עור, עדה, מוצא, גזע, מין, נטייה מינית, השקפה פוליטית וכו'; (vi) אלים, מאיים או מעודד אלימות ו\או פעולות שמאיימות על כל אדם או גוף; (vii) מקדם פעילויות או חומרים לא חוקיים או מזיקים; (viii) נוגע לקטין ו\או מזהה את פרטיו האישיים ו\או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו; (ix) מהווה לשון הרע ו\או פוגע בשמו הטוב ו\או פרטיותו של אדם לרבות תוכן המאפשר זיהוי אישי של אנשים אחרים ללא שנתנו הסכמתם לכך; או (x) בעל אופי מסחרי ו\או פרסומי וכן כל תוכן אשר הגישה אליו דורשת סיסמא וכיו"ב ואינה חופשית לכל משתמשי האינטרנט ; (xi) עלול לגרום נזק ו\או לפגוע במשתמשי קונפליקט ומשתמשי האינטרנט בכלל לרבות תוכן המנוגד לכללי השימוש הנהוגים ומקובלים באינטרנט (xii) מפר כל הוראת חוק, לרבות חוקי הגנת הצרכן.

• להשתמש, להציג, לשקף או למסגר את האתר, ו\או כל אלמנט בודד בו ו\או בשירותיו, ו\או את שמה של קונפליקט ו\או כל סימן מסחרי של קונפליקט, לוגו או מידע קנייני אחר, או את הפריסה ועיצוב של כל דף או טופס המופיע בדף, ללא הסכמה בכתב של קונפליקט.
• לגשת, לשבש, או להשתמש באזורים שאינם ציבוריים של האתר, במערכות המחשב של קונפליקט, או בקוד שלה.
• לנסות לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של מערכת, רשת או אמצעי האבטחה של קונפליקט.
• להימנע, להסיר, לבטל, לפגוע, לפענח או לעקוף באופן אחר כל אמצעי טכנולוגי המיושם על ידי קונפליקט או כל מי מספקיה או ע"י צד שלישי (כולל משתמש אחר).
• לגשת או לחפש באתר, שירותיו או תכניו ו\או להוריד תוכן מהאתר או שירותיו באמצעות השימוש בכל מנוע, תוכנה, כלי, מכשיר או מנגנון (כוללים עכבישים, רובוטים, סורקים, כלי כריית נתונים או כדומה) מלבד התוכנה ו/או סוכני חיפוש המסופקים על ידי קונפליקט או דפדפני אינטרנט אחרים הזמינים בדרך כלל ע"י צד שלישי.
• להשתמש בתגיות או טקסט, תוך ניצול שמה המסחרי של קונפליקט, כתובת האתר או הלוגו שלה ללא ההסכמה מפורשת בכתב של קונפליקט.
• לנסות לפענח, לשלב, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה או קוד המשמשים את האתר כדי לספק שירותים או תכנים כללים.
• להפריע, או לנסות להפריע, לגישה של כל משתמש, לרבות שליחת וירוס, גרימה לעומס יתר, הצפה, או הפצצה בדואר אלקטרוני של האתר או שירותיו.
• לאסוף או לאגור מידע אישי מזהה מהאתר או שירותיו, ממשתמשים אחרים של האתר או שירותיו ללא רשות מפורשת.
• להתחזות לאחר או לסלף את הקשר שלך עם כל אדם או ישות. • להפר כל חוק או תקנה.
• לעודד, לסייע או לאפשר לכל אדם אחר לעשות את כל האמור לעיל.

הוראות אלו אינן גרועות מההוראות האחרות במסגרת תנאי שימוש אלו ו\או הסכמים מקוונים אשר נלווים לשירותים מסוימים באתר. קונפליקט עשויה לערב ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהגשת תביעות כנגד משתמשים שמפרים את תנאים אלו. לקונפליקט אין כל חובה לפקח על גישתך ו\או שימושך באתר, בשירותיו ובתכניו, ו\או לסקור או לערוך כל תוכן, אך יש לה את הזכות לעשות זאת לצורך תפעול האתר ושירותיו, על מנת להבטיח עמידתך בתנאים אלה, או לשם ציות לחוק או צו או דרישה של כל משפט, רשות או כל גוף ממשלתי אחר. קונפליקט שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להסיר או לבטל את הגישה לכל תוכן שקונפליקט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רואה כתוכן מפר של תנאים אלה או כמזיק לאתר או שירותיו.

מדיניות זכויות יוצרים

קונפליקט מכבדת את חוק זכויות יוצרים ומצפה ממשתמשי קונפליקט לפעול כך גם כן. מדיניותה של קונפליקט היא להפסיק את חברותם של חברים, בעלי חשבונות אשר פוגעים או שלקונפליקט יש יסוד סביר להניח כי הינם מפרים את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים.

קישורים בקונפליקט

האתר או השירותים הכלולים בו עשוים לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישים, המובאים לנוחיותך בלבד. אתה מאשר ומסכים כי קונפליקט אינה אחראית ל: (i) זמינות, חוקיות או דיוק של אתרים; (ii) התוכן, מוצרים, או שירותים אשר הינם חלק מאתרים אלו או זמינים בהם; או (iii) נוהלי הפרטיות וכל היבט אחר הכרוך באתרים אלו. קישורים אלו אינם מעידים על כל תמיכה מצד קונפליקט למתואר לעיל. הנך נושא באחריות הבלעדית לכל הסיכונים הנובעים משימוש באתרים אלו, תוכנם, מוצריהם או השירותים הזמינים בהם. קונפליקט שומרת על זכותה להסיר קישורים אשר נכללו בה בעבר ו\או לא להוסיף קישורים חדשים לפי שיקולה הבלעדי.

תכנים מסחריים

אתר קונפליקט כולל או עשוי לכלול בעתיד תכנים מסחריים בין בטקסט, קול או תמונות, כגון מודעות ופרסומות אשר מפורסמים מטעמם של מפרסמים ומשתמשים שונים אשר מעוניינים להציע למכירה ו\או לפרסם נכס ו\או שירותים שונים.
קונפליקט אינה נושאת באחריות לתכנים אלו וכן אינה כותבת, בודקת, עורכת ו\או מוודאת את תוכן פרסומים אלו ו\או חוקיותם ונכונותם. המפרסמים הינם האחראים הבלעדיים לכל התכנים הנ"ל לרבות כל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהסתמכות ו\או שימוש בהם. קונפליקט אינה ממליצה ו\או מעודדת לרכוש ו\או להשתמש בכל המתואר לעיל.

השהייה או ביטול חשבון

במידה ותפר אחד מתנאים אלו, קונפליקט שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לבטל את החשבון שלך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. קונפליקט שומרת לעצמה את הזכות לבטל את גישתך לשימוש באתר, לשירותי האתר ותכניו בכל עת, גם ללא עילה. אתה תישאר אחראי לכל הסכומים בהם אתה חייב גם במידה וקונפליקט תשהה או תבטל את חשבונך. במידה וברצונך לבטל את חשבונך, אתה רשאי לעשות כן על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: info@conflict.co.il.

הגבלת אחריות

האתר, שירותיו ותכניו הקולקטיבים מסופקים “AS IS” ("כפי-שהם"), ואינם בהכרח מותאמים לצרכיו של כל אדם. קונפליקט מסירה כל אחריות בגין התכנים, יכולותיהם, התאמתם לצרכיך האישים, מגבלות התכנים ו\או התגובות שתכנים אלו יעוררו. השימוש בקונפליקט הינו אפוא על אחריותך הבלעדית וקונפליקט לא תהיה אחראית לכל תביעה ו\או טענה בנושאים אלו.
קונפליקט מספקת שירותים לבר משפטיים ואין בכך כדי לרמוז שמערכת זו עדיפה על פתרונות אחרים ו\או כי כתוצאה משימוש במערכת תקבל טובות הנאה, בין אישיות, מסחריות או כלכליות.
קונפליקט מסירה כל אחריות מנכונות, חוקיות, דיוק, והסתמכות על תוכן של חברים במסגרת השימוש במערכת קונפליקט ובמנגנון הפשרה המהירה.
אין באפשרות קונפליקט לחזות את התגובות שיקבלו (אם בכלל) תכניך באתר ו\או מי יגיב להם והאם תהיה להם היענות. קונפליקט לא תישא באחריות כלפיך ו\או מי מטעמך בגין שימוש בתכניך על ידי צד שלישי ו\או תגובות ו\או זהות הפונים אליך כתוצאה מפרסום תכניך.
קונפליקט אינה עורכת בדיקות מקדימות בדבר התוכן של חברים והוא באחריותם הבלעדית של החברים המפרסמים. אתה אחראי בלעדית בגין כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים אשר התפרסמו באתר קונפליקט. קונפליקט איננה מתחייבת כי תכנים ו\או שירותים של ספקי תוכן ושירותים ושל חברי האתר לרבות צדדים שלישים הינם חוקיים, מדויקים, מלאים, נכונים ו\או הולמים את ציפיותיך ודרישותיך. קונפליקט לא תישא בכל אחריות הנובעת משימוש בתכנים אלו ו\או הסתמכות עליהם.

שיפוי

אתה מסכים בזאת לשפות ולהגן על קונפליקט, נושאי המשרה בה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה מפני וכנגד כל תביעה, התחייבות, נזקים, הפסדים והוצאות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ורואי חשבון הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לגישתך ו\או שימושך באתר, שירותיו, תוכן האתר או הפרה של תנאים אלו על ידך.
בנוסף תשפה את קונפליקט והמוזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו\או דרישה אשר תועלה על ידי כל צד שלישי בגין תוכן של חברים אשר פרסמת ו\או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

סמכות שיפוט

על תנאי הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ללא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת אשר תתגלע בין הצדדים לרבות מחלוקת בנוגע לשימוש באתר ו\או תנאי שימוש תובא בפני בית משפט במחוז תל אביב במדינת ישראל.
תנאים אלו מהווים הבנה מלאה ובלעדית לגבי האתר, שירותיו ותכניו ותנאים אלו גוברים על כל הבנה קודמת בין בע"פ ובין בכתב.
אין באפשרותך להמחות תנאים אלו ללא הסכמה מראש ובכתב של קונפליקט וכל ניסיון שכזה יהיה בטל וחסר תוקף. קונפליקט שומרת על זכותה להמחות ו\או להעביר תנאים אלו על פי שיקולה הבלעדי ללא כל הגבלה.

כללי

קונפליקט שומרת על זכותה לאכוף כל זכות ו\או הוראה מהוראות תנאים אלו. הוויתור על כל זכות או הוראה שכזו יהיה תקף רק אם הינו בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של קונפליקט. מלבד מה שנקבע במפורש בתנאים אלו קונפליקט שומרת על זכותה לכל תרופה חוקית במקרה של הפרת תנאים אלו. במידה ובית משפט מוסמך מוצא הוראה בתנאים אלו כלא תקפה או שאינה ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה המרבית המותרת וההוראות האחרות של תנאים אלה יישארו בתוקף מלא.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאים אלה או בכל הערה, נשמח לשמוע את דעתך. הנך מוזמן ליצור קשר עם קונפליקט בדואר אלקטרוני בכתובת:info@conflict.co.il
מה זה ODR - יישובי מחלוקות אונלייןODR הינו ענף לפתרון סכסוכים אשר משתמש בטכנולוגיה להקל על יישובי סכסוכים ומחלוקות בין הצדדים. הטכנולוגיה הינה בעיקר מערכות למשא ומתן גישור או בוררות או לעיתים השילוב של כל השלושה
ערך ב ווקיפדיה - Online Dispute Resolution